sobota, 15 sierpnia 2020 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 02.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015 poz. 1255, z późn. zm.) mogą korzystać osoby:

 

1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

5) które nie ukończyły 26 lat,

6) które ukończyły 65 lat,

7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,

8) które są w ciąży.

 

Sposób wykazania uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Osoby wskazane w pkt 1 - wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • Osoby wskazane w pkt 2 - wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Osoby wskazane w pkt 3 - wykazują przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • Osoby wskazane w pkt 4 - wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • Osoby wskazane w pkt 5 i 6 - wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • Osoby wskazane w pkt 7 - wykazują przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • Osoby wskazane w pkt 8 – wykazują przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w  pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Dyżury prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie prowadzą:

 

Dzielnica Praga-Południe :

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Walecznych 59 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Paca 42 – od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00.

Dzielnica Rembertów :

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Plutonowych 10 – poniedziałek: w godz. 16.00-20.00, wtorek, czwartek: w godz. 12.00-16.00, środa, piątek: w godz. 8.00-12.00.

Dzielnica Wawer :

 1. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Dzielnica Wesoła :

 1. Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 – poniedziałek: w godz. 14.00-18.00, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 10.00-14.00, środa: w godz. 11.00-15.00.

 

Inne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny przyjęć na terenie m.st. Warszawy: (załącznik)

 

Informację o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych starostw powiatowych. Organizację i funkcjonowanie tych punktów zapewniają bowiem powiaty, które udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Dodatkowe szczegóły odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej można uzyskać również na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.plOpublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 02.06.2017
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 02.06.2017
Dokument oglądany razy: 8 540