piątek, 31 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zał. Nr 2 do Porozumienia nr 1 z dnia 01.10.2018r.
 
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
 
Monitoring wizyjny, zastosowany w budynku  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom tam przebywającym,  zasobom informacyjnym i sprzętowym. Podstawą prawną zastosowania powyższego rozwiązania jest: art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. 2018.23 z późn.zm.) w zw. z art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 917 z późn.zm). 
1.Administratorami w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) są: Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A.  oraz Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ( 03-813) z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15A, każdy w zakresie części budynku powierzonego Sądu.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@srpragapolnoc.pl, tel. ( 22) 50-91-165 – dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ; e-mail: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl , tel. (22) 50-91-335 – dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
3.Pani/Pana dane nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 30 dni, od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, kiedy nagrania stanowią bądź mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin ulega przedłużeniu do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie w/w okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania, zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
6.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000. Opublikował: Przemysław Górski
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 05.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 445