piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Informacja publiczna

 Informacja publiczna - Zasady udostępniania informacji

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.)

 

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:

·        informacja publiczna udostępniana jest na zarządzenie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu,

·        udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

·        jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,

·        udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Sąd, nie uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

·        osobiście w Biurze Podawczym tutejszego Sądu,

·        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: administracyjny@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

·        za pomocą platformy e-PUAP,

·        za pomocą poczty tradycyjnej, na adres Sądu:

Sąd Rejonowy

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

ul. Terespolska 15a

03-813 WarszawaOpublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 01.03.2023
Podpisał: Mariusz Olszyna
Dokument z dnia: 01.03.2023
Dokument oglądany razy: 3 171