piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Klauzula informacyjna dla ławnika

Klauzula informacyjna dla ławnika

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie  z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie (03-813).

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl lub tradycyjnej na adres Sądu.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z pełnieniem funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres kadencji ławnika, a także po jej zakończeniu - przez okres określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

5.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości pełnienia funkcji ławnika.

6.   W przypadku zbierania od Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa, ani nie wynika z wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla pełnienia przez Panią/Pana funkcji ławnika. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania).

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 30.05.2019
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 992