piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a.

Administrator informuje, że:

  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie art. 1 § 2, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej, jako PUSP) oraz szczegółowych przepisów prawa krajowego takich jak m.in. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) oraz art. 13 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej, jako ustawa DODO).

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz osoby uprawnione z mocy prawa.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia, które określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze wzglądu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach, jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

  6. Zgodnie z art. 175dc § 1 PUSP do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą); art. 16 RODO (prawo do sprostowania danych) – w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania; art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych); art. 19 RODO (obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania).

  7. Zgodnie z art. 27 ustawy DODO w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach karnych, prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.

  8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, który sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanych przepisami prawa.Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 25.11.2022
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 05.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 191