czwartek, 30 maja 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Podstawa prawna.

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).

 

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację zawartą na stronie BIP Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie zobowiązany jest do:

·        w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych - informowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany;

·        informowania o źródle pozyskanej informacji poprzez wskazanie pełnej nazwy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;

·        informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

·        przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

·        w przypadku ponownego wykorzystywania orzeczenia sądowego - wskazania, czy wykorzystuje orzeczenie w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to, w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy;

·        poinformowania, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia, dalsze udostępnianie lub przekazywanie.

·        Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność oraz jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji, w szczególności za:

- wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji z pominięciem warunków ponownego wykorzystywania;

- rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego;

- dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące.

Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie pod adresem: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl  jest bezpłatne.

2. Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem pkt.1 Prezes Sądu może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz wysokość opłaty z tym związanej.

 

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

a) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

b) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

c) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

d) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek zawiera w szczególności:

a) nazwę podmiotu zobowiązanego;

b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

c) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;

f) wskazanie: 

·        sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo

·        sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej:

§  osobiście w Biurze Podawczym tutejszego Sądu,

§  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: administracyjny@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

§  za pomocą platformy e-PUAP,

§  za pomocą poczty tradycyjnej, na adres Sądu:

 

Sąd Rejonowy

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

ul. Terespolska 15a

03-813 Warszawa

 

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosku, w szczególności przesłanek jego złożenia, warunków formalnych oraz terminu rozpatrzenia wniosku reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego   (Dz. U. 2021 poz. 1641).

 

4. Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Prezes  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 

 

5. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Organem odwoławczym od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 i 1491).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę stanowiącą informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie o przyjęciu oferty.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

 

 

 

 

 

 Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 01.03.2023
Podpisał: Mariusz Olszyna
Dokument z dnia: 01.03.2023
Dokument oglądany razy: 600