piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie (03-813).

 

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Panią Anitę Rybińską, z którym możecie Państwo skontaktować się:

poprzez mail: iod@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl ,

oraz listownie na adres Sądu.


3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa tj:

·         sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,

·         wykonywania orzeczeń sądowych,

·         zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk osób uczących się,

·         dokonywania rozliczeń finansowych,

·         prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa i archiwizacji dokumentów,

·         prowadzenia postępowania wnioskowego,

·         udzielania informacji podmiotom uprawnionym,

·         zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – monitoring wizyjny, rejestracja rozmów telefonicznych.

 

4.    Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz zawartych umów.

 

5.    Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu pracy jest obowiązkowe w celu prawidłowej realizacji zadań, w pozostałym zaś dobrowolne.

 

6.    Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania:

·         dane przetwarzane w celu spełnienia przez sąd obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów,

·         dane przetwarzane na podstawie umowy, przetwarzane będą dopóki trwa umowa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

·         dane przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie dla określonego celu, będą przetwarzane do czasu jego ustania lub odwołania przez Państwa zgody.

 

7.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych  i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej wycofania oraz żądania usunięcia danych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.     Na podstawie przetwarzanych danych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Klauzula informacyjna - centrala telefoniczna
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjnyOpublikował: Przemysław Górski
Publikacja dnia: 05.04.2019
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 30.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 837